Stanovy
Gastroenterologické asociace
České republiky

NÁZEV

§ 1

Název spolku: Gastroenterologická asociace České republiky, z. s. (dále jen „spolek“)
Používaná zkratka: GAČR
Ekvivalent v anglickém jazyce: Czech Gastroenterology Association  
Používaná zkratka v anglickém jazyce: CGA
IČ: 04 07 54 55

SÍDLO

§ 2

Sídlo spolku: V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5
Adresa pro doručování: FN Motol, Interní klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

§ 3

Působnost spolku je na území České republiky.

ÚČEL SPOLKU A ZPŮSOB JEHO NAPLŇOVÁNÍ

§ 4

Účelem spolku je:

 1. integrovaný přístup k zajištění a zlepšení péče o pacienty s chorobami trávicího ústrojí (dále jen „pacienti“) a zlepšování podmínek poskytovatelů zdravotních služeb v oboru gastroenterologie (dále jen „poskytovatelé“);
 2. obhajování, prosazování a naplňování zájmů a potřeb pacientů a poskytovatelů v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v České republice, s mezinárodními institucemi a zdravotními pojišťovnami.

§ 5

Spolek zejména:

 1. navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch pacientů a poskytovatelů a posuzuje návrhy opatření týkajících se medicínských a sociálních potřeb pacientů, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi,
 2. sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch pacientů i poskytovatelů, vyplývajících z mezinárodních závazků i norem České republiky, v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 3. podílí se na vypracování a realizaci koncepcí a programů péče o pacienty, týkajících se prevence, diagnostiky a terapie chorob trávicího ústrojí,
 4. hájí a zastupuje zájmy poskytovatelů při jednáních s orgány státní správy a samosprávy a se zdravotními pojišťovnami, jako plátci zdravotních služeb pro pacienty,
 5. podporuje postgraduální výchovu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru gastroenterologie, včetně účasti na mezinárodních vědeckých akcích,
 6. ve spolupráci se sdělovacími prostředky zajišťuje osvětovou činnost o chorobách trávicího ústrojí, která směřuje ke zvýšenému vnímání společnosti k potřebám pacientů,
 7. vydává periodické i neperiodické publikace, pořádá konference, semináře a další akce týkající se zlepšování péče o pacienty,
 8. zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi z oblasti gastroenterologie,
 9. spolupracuje s ostatními odbornými subjekty při řešení odborné gastroenterologické problematiky a podmínek poskytování zdravotních služeb v oboru gastroenterologie v České republice.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

§ 6

Členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších seskupení na národní i mezinárodní úrovni.

§ 7

 1. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí za člena na základě písemné přihlášky.
 2. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného projevu vůle člena o vystoupení ze spolku prezidiu či prezidentovi spolku,
  2. dnem rozhodnutí prezidia o vyloučení člena z důvodu neplnění členských povinností,
  3. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené prezidiem dodatečně ve výzvě k zaplacení obsahující upozornění na tento důsledek,
  4. dnem úmrtí člena – fyzické osoby či dnem zániku člena – právnické osoby.

§ 8

 1. Právem člena je:
  1. být informován o činnosti spolku a podílet se na jeho aktivitách,
  2. kandidovat a navrhovat kandidáty do orgánů spolku,
  3. podílet se na formování a realizaci politiky spolku ve prospěch pacientů a poskytovatelů,
  4. podávat náměty k činnosti spolku či jeho jednotlivých orgánů.
 2. Povinností člena je:
  1. obhajovat a prosazovat zájmy pacientů a poskytovatelů v České republice,
  2. podílet se dle svých možností na plnění účelu spolku,
  3. platit členské příspěvky.

ORGÁNY SPOLKU

§ 9

 1. Orgány spolku jsou:
  1. republikové shromáždění (nevolený orgán),
  2. prezidium (volený orgán),
  3. prezident (volený orgán).
 2. Volby členů volených orgánů jsou prováděny tajnou volbou nebo aklamací. Způsob volby upravuje jednací a volební řád.
 3. Funkční období členů volených orgánů je pětileté. V případě ukončení členství člena voleného orgánu v příslušném orgánu před vypršením jeho mandátu je na jeho místo zvolen nový člen orgánu na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období. V případě, že bude souběžně ukončeno členství všech členů voleného orgánu, jsou noví členové zvoleni na nové pětileté období.
 4. Funkční období členů nevolených orgánů není omezeno, vznik a zánik jejich členství upravují příslušná ustanovení těchto stanov.
 5. V případě odstoupení člena orgánu končí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců od doručení projevu vůle o odstoupení člena orgánu prezidiu či prezidentovi.
 6. Funkční období všech členů volených orgánů spolku končí dnem voleb nových členů těchto volených orgánů na republikovém shromáždění, jehož předmětem je volba nových členů volených orgánů z důvodu konce funkčního období.

REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

§ 10

 1. Republikové shromáždění je kolektivním a nejvyšším orgánem spolku. Účastní se ho členové spolku - fyzické osoby a zástupci členů spolku - právnických osob. Každá právnická osoba je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem.
 2. Delegátem právnické osoby je její statutární orgán nebo jím písemně pověřený zástupce.
 3. Republikové shromáždění se schází nejméně jednou ročně.
 4. Republikové shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné poloviny členů spolku.

§ 11

Republikové shromáždění zejména:

 1. určuje strategické cíle spolku a způsoby jejich prosazování,
 2. určuje strategii jednání představitelů spolku na mezinárodní úrovni,
 3. schvaluje stanovy a jejich změny,
 4. schvaluje plán práce pro příští období a rozpočet,
 5. schvaluje zprávu o činnosti,
 6. schvaluje zprávu o hospodaření,
 7. schvaluje vlastní jednací řád,
 8. volí a odvolává členy prezidia,
 9. rozhoduje o zániku spolku a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace,
 10. projednává a bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření,
 11. na návrh dotčeného člena spolku přezkoumává rozhodnutí prezidia o vyloučení člena spolku.

§ 12

Republikové shromáždění svolává prezident písemně doporučenými dopisy nebo elektronickou poštou na adresy členů alespoň 14 dnů před termínem konání. Přílohou pozvánek jsou zásadní podkladové materiály pro jednání republikového shromáždění. O změně či doplnění programu svého jednání může republikové shromáždění rozhodnout způsobem dle § 13 těchto stanov při samotném jednání.

§ 13

 1. O návrzích usnesení rozhoduje republikové shromáždění hlasováním.
 2. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů či jejich delegátů.
 3. Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje.
 4. Hlasování je veřejné nebo tajné.
 5. Tajné hlasování se uplatní vždy, usnese-li se na tom republikové shromáždění.

PREZIDIUM

§ 14

 1. Prezidium v období mezi republikovými shromážděními iniciuje, koordinuje, realizuje a kontroluje naplňování účelu spolku. O výsledcích své činnosti informuje republikové shromáždění.
 2. Prezidium, které je kolektivním orgánem, je devítičlenné a jeho členy volí republikové shromáždění tajným hlasováním nebo aklamací dle volebního řádu. Ze svého středu volí prezidium prezidenta a dva viceprezidenty.
 3. Prezidium dále:
  1. připravuje podklady pro jednání republikového shromáždění,
  2. plní úkoly uložené republikovým shromážděním,
  3. zřizuje a ruší expertní skupiny pro řešení aktuálních úkolů spolku,
  4. určuje výši, splatnost a způsob úhrady členského příspěvku a toto písemně oznamuje
  5. členům spolku,
 4. zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

PREZIDENT A VICEPREZIDENTI

§ 15

 1. Prezident je individuálním orgánem.
 2. Prezident je statutárním orgánem spolku.
 3. Prezident:
  1. zastupuje spolek navenek,
  2. jedná jménem spolku při naplňování jeho účelu,
  3. svolává a řídí republikové shromáždění a prezidium,
 4. 1. viceprezident zastupuje prezidenta v době, kdy tento nemůže vykonávat svoji funkci, a to v plném rozsahu. 2. viceprezident zastupuje prezidenta v době, kdy tento nemůže vykonávat svoji funkci a tuto úlohu nemůže vykovávat 1. viceprezident. Oba viceprezidenti jsou voleni na období 5 let

EXPERTNÍ SKUPINY

§ 16

 1. K řešení odborných úkolů působí v rámci spolku stálé nebo dočasné expertní skupiny. Jsou zřizovány a rušeny prezidiem.
 2. Členové jsou jmenováni a odvoláváni prezidentem na návrh členů spolku.
 3. Činnost expertních skupin koordinuje a administrativně zajišťuje prezident spolku.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§ 17

 1. Majetek spolku je získáván především z členských příspěvků, darů, dotací a výnosů z vlastního jmění spolku.
 2. Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem schvalovaným republikovým shromážděním.
 3. Roční přehled o hospodaření předkládá prezident ke schválení republikovému shromáždění.
 4. Hospodaření spolku podléhá každoročnímu auditu. Zprávu auditora předkládá prezident republikovému shromáždění.
 5. V případě zániku spolku po vyrovnání všech závazků rozhodne republikové shromáždění na návrh prezidia o předání zůstatku majetku ve prospěch pacientů a poskytovatelů v České republice.