Přihláška do asociace

Kdo se může stát členem asociace?

Členy asociace se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí s jejími stanovami. Členství v Gastroenterologické asociaci České republiky neomezuje vaše právo být členem dalších seskupení na národní i mezinárodní úrovni.

Jaké jsou práva a povinnosti člena asociace?

Jako člen budete informován o činnosti asociace a budete se podílet se na jejích aktivitách. Můžete navrhovat kandidáty do orgánů asociace nebo přímo kandidovat. Můžete se podílet na formování a realizaci politiky asociace ve prospěch pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb v oboru gastroenterologie a podávat náměty k činnosti asociace a jejích orgánů.

Mezi povinnosti člena patří zejména obhajovat a prosazovat zájmy asociace a podílet se dle svých možností na plnění jejího účelu.

Jak požádat o členství v asociaci?

O členství lze žádat písemnou přihláškou zaslanou na doručovací adresu asociace:

Gastroenterologická asociace České republiky, z.s.,
FN Motol, Interní klinika,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vzor přihlášky:

Vzor přihlášky pro právnické osoby
Vzor přihlášky pro fyzické osoby

Členství vzniká až v případě rozhodnutí prezidia o přijetí nového člena v souladu se stanovami asociace. O přijetí nebo nepřijetí bude žadatel písemně informován.