O asociaci

Gastroenterologická asociace České republiky je s ohledem na její personální základ a věcné zaměření činnosti odbornou společností v oboru gastroenterologie. Jejím účelem je integrovaný přístup k zajištění a zlepšení péče o pacienty s chorobami trávicího ústrojí (dále jen „pacienti“) a zlepšování podmínek poskytovatelů zdravotních služeb v oboru gastroenterologie (dále jen „poskytovatelé“). Účelem spolku je obhajování, prosazování a naplňování zájmů a potřeb pacientů a poskytovatelů v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v České republice, s mezinárodními institucemi a zdravotními pojišťovnami.

Asociace zejména: 

  • navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch pacientů a poskytovatelů a posuzuje návrhy opatření týkajících se medicínských a sociálních potřeb pacientů, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi,
  • sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch pacientů i poskytovatelů, vyplývajících z mezinárodních závazků i norem České republiky, v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
  • podílí se na vypracování a realizaci koncepcí a programů péče o pacienty, týkajících se prevence, diagnostiky a terapie chorob trávicího ústrojí,
  • hájí a zastupuje zájmy poskytovatelů při jednáních s orgány státní správy a samosprávy a se zdravotními pojišťovnami, jako plátci zdravotních služeb pro pacienty,
  • podporuje postgraduální výchovu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru gastroenterologie, včetně účasti na mezinárodních vědeckých akcích,
  • ve spolupráci se sdělovacími prostředky zajišťuje osvětovou činnost o chorobách trávicího ústrojí, která směřuje ke zvýšenému vnímání společnosti k potřebám pacientů, 
  • vydává periodické i neperiodické publikace, pořádá konference, semináře a další akce týkající se zlepšování péče o pacienty,
  • zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi z oblasti gastroenterologie,
  • spolupracuje s ostatními odbornými subjekty při řešení odborné gastroenterologické problematiky a podmínek poskytování zdravotních služeb v oboru gastroenterologie v České republice.