Informace o zpracování osobních údajů

Tímto si Vám dovolujeme poskytnout základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás ujistili, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Tyto informace Vám poskytujeme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správcem Vašich osobních údajů bude Gastroenterologická asociace České republiky, z.s., IČO 04075455, V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5 (dále jen „GEA"). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zajištění Vaší účasti na této akci pořádané GEA a ochrany zájmů GEA. Zpracovávat budeme tyto údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, adresu a adresu pracoviště.

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je splnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy – zajištění Vaší účasti na této akci GEA (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Po splnění smlouvy budeme Vaše údaje uchovávat po dobu tří let z důvodu oprávněných zájmů GEA spočívajících v určení, výkonu a obhajobě právních nároků, které by nám v souvislosti s Vaší účastí na akci pořádané GEA mohly vzniknout (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo Českou republiku. Pro zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat zpracovatele, jako např. poskytovatele softwarových, IT a účetních služeb apod.

Po dobu zpracování osobních údajů máte za podmínek upravených v GDPR právo:

  1. požádat nás o informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem, jaká je plánovaná doba zpracování, a kdo jsou příjemci osobních údajů;
  2. žádat opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
  3. žádat výmaz zpracovávaných osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
  4. žádat omezení zpracování osobních údajů;
  5. požádat nás o poskytnutí Vašich osobních údajů buď Vám zpět, nebo přímo jinému správci podle Vašeho přání.

Výše uvedená práva můžete uplatnit na následující adrese: gastro@gastroasociace.cz. Pokud se budete domnívat, že plnění Vašich práv nebylo z naší strany řádně umožněno, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz).

Gastroenterologická asociace České republiky, z.s.